!!! Bezpieczny hotel - środki ostrożności w okresie COVID-19 !!!

Regulamin

 

Dyrekcja Hotelu Jan będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi w momencie podpisania karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub wpłatę zadatku/całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 1. Gość przybywający do Hotelu Jan zobowiązany jest zameldować się w recepcji hotelowej . Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm) przez Hotel Jan Janina Kroplewska z siedzibą w Darłówku przy ul. Słowiańskiej  24 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w hotelu, korzystania z pozostałych usług świadczonych przez hotel.
 2. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 3. Gość hotelowy winien okazać przy zameldowaniu dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpisać kartę meldunkową.
 4. Rezerwacje w Hotelu Jan zachowują ważność do godziny 19:00 planowanego dnia przyjazdu, o ile Gość nie poinformował wcześniej o zmianie godziny przyjazdu.
 5. Gość po dokonaniu rezerwacji otrzymuje drogą mailową potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z załączoną ofertą oraz kalkulacją pobytu, która jest wiążąca i nie podlega zmianom podczas meldunku. Wszelkie niezgłoszone wcześniej uwagi dotyczące oferty nie zostaną uwzględnione.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana wpłata zadatku w wysokości 30% wartości w ustalonym terminie od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłaty zadatku będzie skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. Kwota zadatku nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku zdarzenia losowego uniemożliwiającego przyjazd Gości w zarezerwowanym terminie, istnieje możliwość przesunięcia terminu rezerwacji, w miarę dostępności pokoi, pod warunkiem, że Gość poinformuje recepcję hotelową na co najmniej 2 tygodnie przed zarezerwowanym terminem przyjazdu o chęci zmiany. Zadatek wówczas można wykorzystać w ciągu 2 miesięcy od dnia zmiany terminu rezerwacji. Po upływie tego okresu zadatek przepada.
 9. Goście hotelowi w ramach pobytu mają prawo do korzystania z posiłków, w zależności od wykupionej oferty ze śniadań lub ze śniadań i obiadokolacji. Jednocześnie informujemy, że prawo do posiłku (śniadania lub śniadania i obiadokolacji)  przysługuje jeden raz w ciągu dnia oraz obowiązuje  kategoryczny zakaz wynoszenia jedzenia z jadalni.
 10. Do korzystania z wyżywienia oraz wstępu do Parku Wodnego uprawnia Gości otrzymana w dniu przyjazdu opaska.
 11. Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Gości, którzy mieli rezerwację na dany pokój, a przyjechali z większą ilością osób niż podane było pierwotnie, jeżeli nie posiada dostępnego, odpowiednio większego pokoju.
 12. Pokoje wynajmowane są na okres doby hotelowej, która rozpoczyna się o   godz. 14:00 w dniu przyjazdu i trwa do godz. 11:00 w dniu wyjazdu . Z wyłączeniem okresu letniego (Sezon A) oraz Ferii Zimowych, gdzie doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się w dniu wyjazdu o godz. 11:00.
 13. Przedłużenie doby hotelowej, w miarę dostępności pokoju, prosimy zgłaszać najpóźniej do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 14. W przypadku nieterminowego opuszczenia pokoju i niezgłoszenia takiej chęci odpowiednio wcześniej, hotel ma prawo obciążyć Gości opłatą za przedłużenie doby.
 15. Opłaty za przedłużenie doby hotelowej kształtują się w następujący sposób:
  - przedłużenie doby hotelowej do godz.16:00 podlega opłacie w wysokości 50% opłaty za dobę;
  - przedłużenie doby hotelowej po godz. 16:00 podlega pełnej opłacie za pełną dobę.
 16. Gość nie może podnajmować lub przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 17. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania należności za cały zarezerwowany pobyt, nawet jeżeli gość nie wykorzysta go w pełni. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 18. Osoby odwiedzające, niezameldowane , mogą przebywać w pokoju hotelowym w godz. 7:00 - 22:00, po uprzednim powiadomieniu pracownika recepcji głównej.
 19. Możemy odmówić przyjęcia Gościa który, mieszkając wcześniej, rażąco naruszył regulamin,  wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości bądź szkodę Gościom, pracownikom  lub osobom trzecim przebywającym w Hotelu Jan.
 20. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji głównej, co umożliwi obsłudze  niezwłoczną reakcję.
 21. Wszystkie należności za usługi hotelowe pobiera recepcja główna, która zobowiązana jest do wystawienia dowodu sprzedaży za pobrane należności.
 22. Na życzenie gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
  - udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  - budzenie o wyznaczonej godzinie ( telefonicznie)
  - przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie w trakcie pobytu gościa.
 23. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 24. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona i występuje jedynie wówczas, gdy przedmioty te zostały zdeponowane w recepcji.
 25. Hotel Jan nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz mienia pozostawionego bez nadzoru. Gość przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie hotelu parking jest parkingiem odpłatnym niestrzeżonym.
 26. Goście opuszczający parking hotelowy w godzinach nocnych (tj. 22:00-6:00) zobligowani są do wcześniejszego powiadomienia recepcji.
 27. W  Hotelu Jan obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 - 07:00.
 28. Drzwi wejściowe do Hotelu są zamknięte w godzinach 03:00-06:00.
 29. Hotel zapewnia sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 30. Hotel zastrzega sobie prawo do usunięcia usterki po zakończeniu pobytu Gości, jeżeli naprawa jest niemożliwa w dniu jej powstania.
 31. Zachowanie Gości i osób korzystających z naszych usług  nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Hotel Jan może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 32. Każdorazowo, opuszczając pokój, ze względów bezpieczeństwa, Gość powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.  Może pozostawić klucz w recepcji.
 33. Gość odpowiada za zniszczenie lub zgubienie klucza.
 34. Za zniszczenie lub zagubienie szlafroków będących na wyposażeniu pokoju lub wypożyczonych z recepcji odpowiadają Goście hotelowi.
 35. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i szkody w wyposażeniu, z którego korzystał podczas pobytu, a które powstały z jego winy bądź z winy osób trzecich, przez niego zaproszonych. Szczegółowy cennik zniszczeń stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 36. Ręczniki znajdujące się w pokojach służą jedynie do użytku hotelowego. Zabrania się korzystania z ręczników hotelowych na basenie hotelowym, w Parku Wodnym Jan oraz na plaży. Wszelkie straty w postaci zniszczenia lub zagubienia ręczników będą pokrywane przez Gościa.
 37. Zabronione są zmiany w pokojach hotelowych i w ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem drobnych ruchomych mebli i wyposażenia w sposób nienaruszający funkcjonalności i bezpieczeństwa, w tym ingerencja w jakiekolwiek instalacje lub urządzenia znajdujące się w hotelu.
 38. Obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z kominka w Centrum Konferencyjnym, w tym rozpalania ognia oraz wkładania do paleniska jakichkolwiek przedmiotów.
 39. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na koszt Gościa na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji wysyłki, zobowiązujemy się do przechowania tych przedmiotów przez okres maksymalnie 1 miesiąca.
 40. Na terenie całego hotelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, szczególnie w pokojach hotelowych. Naruszenie zasady jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na obciążenie karą umowną w wysokości 500zł (za każdorazowe złamanie zakazu) i zostanie doliczona do Państwa rachunku.
 41. Dozwolone jest palenie tytoniu w wyznaczonych miejscach.
 42. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych- broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 43. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z windy hotelowej w ramach zabawy.
 44. Pobyt zwierzęcia w Hotelu Jan warunkowany jest wcześniejszym zgłoszeniem tego faktu w recepcji oraz uiszczeniem stosownej opłaty. Podczas pobytu właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do posiadania jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami oraz kagańca. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada właściciel.
 45. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych, a w miejscach ogólnodostępnych mają obowiązek trzymania psa na smyczy i w kagańcu.
 46. Goście hotelowi mają prawo do bezpłatnego, nielimitowanego korzystania z Parku Wodnego Jan. Jednocześnie informujemy, że ostatnie wejście na halę basenową ma miejsce na godzinę i 15 minut przed zamknięciem, natomiast Park Wodny należy opuścić na 15 minut przed wyznaczoną godziną zamknięcia.
 47. Goście korzystając z wszelkich wydzielonych miejsc, jak basen hotelowy, sauna hotelowa, Park Wodny Jan, Plac Zabaw, Kręgielnia, SPA, siłownia  itp. zobligowani są do zapoznania się z wewnętrznie obowiązującym regulaminem i bezwzględnym stosowaniem się do niego.
 48. Oryginał Regulaminu Hotelu Jan jest udostępniony do wglądu w recepcji głównej.
 49. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem  1 marca 2017r.


 

 
Do góry Drukuj

OFERTY SPECJALNE

Poprzedni
Poprzedni
 • min_

  Święta Wielkanocne w Hotelu Jan ***

  *Oferta obowiązuje w terminie 02.04-05.04.2021r.

 • min_

  Pakiet Biznesowy

  Pakiet Biznesowy

 • min_

  Przedwiośnie nad Bałtykiem

  Mimo prognozy żyj jak na wiosnę … odszukaj radość i odprężenie nad Bałtykiem Termin pobytu 28.02-19.03.2021r.

 • min_

  Wiosenne odprężenie

  Czas na Bałtyk ! Ciesz się nadmorskim powietrzem, pełnym jodu i orzeźwienia.

 • min_

  Aktywny senior

  „ Nie starzeje się ten kto nie ma na to czasu ‘’

 • min_

  Tydzień dla zdrowia

  Z nami przywrócisz równowagę w Twoim organizmie oraz sprawność i kondycję!

 • min_

  Majówka nad Morzem 2021

  Oferta ważna w terminach: 30.04-03.05.2021r.

 • min_

  Kwiecień plecień .....

  Oferta ważna w terminie 06.04-30.04-2021r.

 • min_

  Romantyczny weekend we dwoje

  Weekend we dwoje to oferta dla tych , którzy chcą sprawić miłą niespodziankę ukochanej osobie.

 • min_

  Zimowy wypoczynek 2021

  Oferta od 04 stycznia do 28 lutego 2021 r.

Następny

LOKALIZACJA

Mapka - Hotel Jan
Hotel JanDarłówko na eholiday
 
 
Kropla Bałtyku Krop Trade Zakłady drzewne Poldan Park Wodny Jan Kropla Bałtyku Krop Trade Zakłady drzewne Poldan Park Wodny Jan
76-153 Darłowo, ul. Słowiańska 24, recepcja@hoteljan.pl
Hotel Jan © 2021
Projekt i wykonanie: bmedia