• https://www.hoteljan.pl/upload/top/_default/2021_hoteljan_00.jpg
 • https://www.hoteljan.pl/upload/top/_default/20231201_160828.jpg
 • https://www.hoteljan.pl/upload/top/_default/20231201_160812.jpg
 • https://www.hoteljan.pl/upload/top/_default/20231201_160823.jpg
 • https://www.hoteljan.pl/upload/top/_default/20231201_160818.jpg
 • https://www.hoteljan.pl/upload/top/_default/20231201_160807.jpg
 • https://www.hoteljan.pl/upload/top/_default/2021_hoteljan_02.jpg
 • https://www.hoteljan.pl/upload/top/_default/2021_hoteljan_04.jpg

Regulaminy
 

Dyrekcja Hotelu Jan będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi w momencie podpisania karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub wpłatę zadatku/całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 

 1. Gość przybywający do Hotelu Jan zobowiązany jest zameldować się w recepcji hotelowej. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm) przez Hotel Jan Janina Kroplewska z siedzibą w Darłówku przy ul. Słowiańskiej 24 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania z pozostałych usług świadczonych przez Hotel Jan.

 2. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

 3. Gość Hotelowy winien okazać przy zameldowaniu dokument tożsamości ze zdjęciem oraz podpisać kartę meldunkową. Recepcja zastrzega sobie odmowę przyjęcia Gości w sytuacji, gdy nie otrzyma do wzglądu dokumentu tożsamości przyjmowanych Gości.

 4. Gość po dokonaniu rezerwacji otrzymuje drogą mailową potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z załączoną ofertą oraz kalkulacją pobytu, która jest wiążąca i nie podlega zmianom podczas meldunku. Wszelkie niezgłoszone wcześniej uwagi dotyczące oferty nie zostaną uwzględnione.

 5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana wpłata zadatku w wysokości 30% wartości w ustalonym terminie od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłaty zadatku będzie skutkować anulowaniem rezerwacji.

 6. Kwota zadatku nie podlega zwrotowi.

 7. W przypadku zdarzenia losowego uniemożliwiającego przyjazd Gości w zarezerwowanym terminie, istnieje możliwość przesunięcia terminu rezerwacji, w miarę dostępności pokoi, pod warunkiem, że Gość poinformuje recepcję hotelową na co najmniej 2 tygodnie przed zarezerwowanym terminem przyjazdu o chęci zmiany. Zadatek wówczas można wykorzystać w ciągu 2 miesięcy od dnia zmiany terminu rezerwacji. Po upływie tego okresu zadatek przepada.

 8. W przypadku zakupu pobytu w Hotelu Jan przez portal internetowy i nieprzybycia Gości do Hotelu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Hotel nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku, a ewentualne przeniesienie pobytu na inny termin nastąpi po wcześniejszej zgodzie Dyrekcji Hotelu Jan oraz zgodnie z aktualnym cennikiem, obowiązującym w terminie, na który pobyt został przeniesiony.

 9. Rezerwacje w Hotelu Jan zachowują ważność do godziny 19:00 planowanego dnia przyjazdu, o ile Gość nie poinformował wcześniej o zmianie godziny przyjazdu.

 10. Hotel Jan zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Gości, którzy mieli rezerwację na dany pokój, a przyjechali z większą ilością osób niż podane było pierwotnie we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji, jeżeli nie posiada dostępnego, odpowiednio większego pokoju.

 11. W przypadku przyjazdu na dany pokój mniejszej liczby osób, niż podano we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji, Hotel Jan zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za pokój w 100% równej kwocie wstępnej rezerwacji.

 12. Pokoje wynajmowane są na okres doby hotelowej, która rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

 13. Przedłużenie doby hotelowej, w miarę dostępności pokoju, prosimy zgłaszać najpóźniej do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

 14. W przypadku nieterminowego opuszczenia pokoju i niezgłoszenia takiej chęci odpowiednio wcześniej, Hotel Jan ma prawo obciążyć Gości opłatą za przedłużenie doby.

 15. Opłaty za przedłużenie doby hotelowej kształtują się w następujący sposób:
  - przedłużenie doby hotelowej do godz.16:00 podlega opłacie w wysokości 50% opłaty za dobę;
  - przedłużenie doby hotelowej po godz. 16:00 podlega pełnej opłacie za pełną dobę.

 16. Gość nie może podnajmować lub przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

 17. Hotel Jan zastrzega sobie prawo do pobrania należności za cały zarezerwowany pobyt, nawet jeżeli Gość nie wykorzysta go w pełni. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

 18. Osoby odwiedzające, niezameldowane, mogą przebywać w pokoju hotelowym w godz. 7:00 - 22:00, po uprzednim powiadomieniu pracownika recepcji głównej.

 19. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tychże osób na koszt Gościa. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, według cennika dostępnego w recepcji Hotelu Jan.

 20. Hotel Jan może odmowić przyjęcia Gościa który, mieszkając wcześniej, rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości bądź szkodę Gościom, pracownikom lub osobom trzecim przebywającym w Hotelu Jan.

 21. Hotel Jan świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji głównej, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 22. W miarę dostępności i możliwości, na życzenie Gości może zostać wstawione do pokoju dodatkowe wyposażenie tj: łóżeczko dla dzieci, wanienka dla dzieci, dostawka, żelazko, deska do prasowania, czajnik (oplata zgodnie z obowiązującym cennikiem).

 23. Wszystkie należności za usługi hotelowe pobiera recepcja główna, która zobowiązana jest do wystawienia dowodu sprzedaży za pobrane należności w dniu przyjazdu.

 24. Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
  - udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  - budzenie o wyznaczonej godzinie ( telefonicznie)
  - przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie w trakcie pobytu Gościa.

 25. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości (ponad 10 tys. zł), znacznych kwot pieniężnych (ponad 10 tys. złotych) , przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

 26. Odpowiedzialność Hotelu Jan z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona i występuje jedynie wówczas, gdy przedmioty te zostały zdeponowane w recepcji.

 27. Hotel Jan zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru, w imieniu Gościa Hotelowego, przesyłek kurierskich bądź listów, o ile wcześniej pracownicy recepcji hotelowej nie otrzymali stosownego pełnomocnictwa od Gościa.

 28. Goście Hotelowi w ramach pobytu mają prawo do korzystania z posiłków, w zależności od wykupionej oferty: ze śniadań lub ze śniadań i obiadokolacji. Jednocześnie informujemy, że prawo do posiłku (śniadania lub śniadania i obiadokolacji) przysługuje jeden raz w ciągu dnia oraz obowiązuje kategoryczny zakaz wynoszenia jedzenia z jadalni.

 29. Na posiłkach obowiązuje strój formalny. Nie można przychodzić w szlafrokach oraz ze zwierzętami. Hotel Jan zastrzega sobie prawo do zmiany menu w trakcie trwania posiłków. Zmiana może dotyczyć zarówno rodzaju, jak i ilości potraw. Oferta artykułów bezglutenowych jest ograniczona i ustalana wyłącznie przez Hotel. Kuchnia Hotelu Jan nie spełnia wymagań restrykcji związanych z dietą bezglutenową.

 30. Goście Hotelowi mają prawo do bezpłatnego, nielimitowanego korzystania z Parku Wodnego Jan. Jednocześnie informujemy, że ostatnie wejście na halę basenową ma miejsce na godzinę i 15 minut przed zamknięciem, natomiast Park Wodny należy opuścić na 15 minut przed wyznaczoną godziną zamknięcia. Możliwość korzystania z Parku Wodnego wyłącznie w trakcie trwania doby hotelowej.

 31. Do korzystania z atrakcji Parku Wodnego uprawnia Gości wejściówka otrzymana z recepcji hotelowej. Wejściówkę należy pobierać każdorazowo przed wejściem do Parku Wodnego z recepcji głównej w Hotelu Jan.

 32. Goście korzystając z wszelkich wydzielonych miejsc, jak basen hotelowy, sauna hotelowa, Park Wodny Jan, plac zabaw, kręgielnia, SPA, siłownia itp. zobligowani są do zapoznania się z wewnętrznie obowiązującym regulaminem i bezwzględnym stosowaniem się do niego.

 33. Sauna, grota solna, tężnia solankowa w Parku Wodnym płatne dodatkowo (po skorzystaniu) w recepcji głównej Parku Wodnego. Wejście do w.w stref możliwe za okazaniem wejściówki pobranej z recepcji głównej w Hotelu Jan.

 34. Zabrania się korzystania zarówno z basenu, sauny, groty solnej i tężni solankowej osobom pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

 35. Wejście do Parku Wodnego dzieci do lat 12 tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

 36. Hotel Jan nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz mienia pozostawionego bez nadzoru. Gość przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie Hotelu parking jest parkingiem odpłatnym niestrzeżonym.

 37. Goście opuszczający parking hotelowy w godzinach nocnych (tj. 22:00-6:00) zobligowani są do wcześniejszego powiadomienia recepcji.

 38. Na terenie parkingu obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym.

 39. Na terenie parkingu obowiązuje prędkość maksymalna 5 km/h.

 40. Dzieci mogą przebywać na terenie parkingu hotelowego wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 41. Samowolne mycie samochodu na terenie parkingu hotelowego jest zabronione.

 42. W Hotelu Jan obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 08:00.

 43. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu Jan, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu. Hotel Jan może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 44. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu Jan pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

 45. Drzwi wejściowe do Hotelu są zamknięte w godzinach 03:00-06:00.

 46. Hotel Jan zapewnia sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

 47. Hotel Jan zastrzega sobie prawo do usunięcia usterki po zakończeniu pobytu Gości, jeżeli naprawa jest niemożliwa w dniu jej powstania.

 48. Każdorazowo, opuszczając pokój, ze względów bezpieczeństwa, Gość powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi. Może pozostawić klucz w recepcji.

 49. Gość odpowiada za zniszczenie lub zgubienie klucza.

 50. Na terenie Hotelu Jan zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pomieszczenia. Koszt 300,00 zł.

 51. Palenie jest dozwolone tylko w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach na terenie obiektu.

 52. Obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z kominka w Centrum Konferencyjnym, w tym rozpalania ognia oraz wkładania do paleniska jakichkolwiek przedmiotów.

 53. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest palenie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach świec, grzałek, żelazka i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 54. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych- broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

 55. Za zniszczenie lub zagubienie szlafroków będących na wyposażeniu pokoju lub wypożyczonych z recepcji odpowiadają Goście Hotelowi.

 56. Ręczniki znajdujące się w pokojach służą jedynie do użytku hotelowego. Zabrania się korzystania z ręczników hotelowych na basenie hotelowym, w Parku Wodnym Jan oraz na plaży. Wszelkie straty w postaci zniszczenia lub zagubienia ręczników będą pokrywane przez Gościa.

 57. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i szkody w wyposażeniu, z którego korzystał podczas pobytu, a które powstały z jego winy bądź z winy osób trzecich, przez niego zaproszonych. Cennik dostępny jest w recepcji hotelowej.

 58. Zabronione są zmiany w pokojach hotelowych i w ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem drobnych ruchomych mebli i wyposażenia w sposób nienaruszający funkcjonalności i bezpieczeństwa, w tym ingerencja w jakiekolwiek instalacje lub urządzenia znajdujące się w Hotelu Jan.

 59. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na koszt Gościa na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania dyspozycji wysyłki, zobowiązujemy się do przechowania tych przedmiotów przez okres maksymalnie 1 miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 60. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z windy hotelowej w ramach zabawy.

 61. Ze względów bezpieczeństwa na terenie Hotelu Jan obowiązuje zakaz poruszania się na rolkach, hulajnogach, deskorolkach, autkach dla dzieci i innych podobnych urządzeniach jezdnych.

 62. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu Jan akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 63. Vouchery pobytowe (z wyjątkiem voucherów kwotowych) można wykorzystać wyłącznie poza ofertami specjalnymi , są to m.in.  pakiety świąteczne, majówka, sezon wysoki itp.  Oferty specjalne obowiązujące w danym okresie przedstawi pracownik recepcji. 

 64. Pobyt zwierzęcia w Hotelu Jan warunkowany jest wcześniejszym zgłoszeniem tego faktu w recepcji oraz uiszczeniem stosownej opłaty. Podczas pobytu właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do posiadania jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami oraz kagańca. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada właściciel.

 65. W Hotelu Jan mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Hotel w szczególności ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków oraz psów rasy: Amerykański pit bull terier, Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne).

 66. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych, a w miejscach ogólnodostępnych mają obowiązek trzymania psa na smyczy i w kagańcu.

 67. Za niepoinformowanie recepcji hotelu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona opłata w wysokości 300,00 zł

 68. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu Hotelu Jan.

 69. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie należy wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika Hotelu Jan.

 70. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych Gości i nie dłużej niż 20 minut.

 71. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoi, w których są zwierzęta odbywa się wyłącznie w obecności właściciela, bądź w czasie nieobecności zwierzęcia w pokoju.

 72. Właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zastosowanie się do regulaminu hotelowego dotyczącego zachowania ciszy nocnej w Hotelu i niezakłócania spokoju innym Gościom.

 73. Wszystkie szkody powstałe z winy zwierzęcia, na mieniu Hotelu Jan bądź innych Gości oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy będą indywidualnie wyceniane, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele zwierzęcia, np. za zabrudzoną lub uszkodzoną pościel, pogryzione meble.

 74. Wybrane obszary ogólnodostępne w Hotelu Jan są monitorowane w sposób ciągły i nienaruszający godności osobistej Gości Hotelu.

 75. W przypadku nagłej awarii Hotel Jan zastrzega sobie prawo do wyłączania poszczególnych atrakcji podczas prowadzonych prac remontowych bądź modernizacyjnych bez konieczności wcześniejszego informowania Gości. Z tego tytułu Goście Hotelu nie powinni rościć jakichkolwiek rekompensat związanych z tymczasowym wyłączeniem atrakcji.

 76. Oryginał Regulaminu Hotelu Jan jest udostępniony do wglądu w recepcji głównej.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017r.


 

Regulamin • Hotel Jan: PDF
Regulamin • Sala Zabaw: PDF
Regulamin • Konstrukcja zabawowa w Sali Zabaw: PDF
Regulamin • Sala Fitness: PDF
Regulamin • Sala Gier PDF


Atrakcyjna lokalizacja:

Mapka sytuacyjna • Hotel Jan
 • Darłówko - jedna z najbardziej urokliwych miejscowości polskiego Wybrzeża.
 • 40 mertów od morza
 • Hotel z Kompleksem Basenów
 • Bliskie sąsiedztwo z portem (800 m)

Atutem są szerokie piaszczyste plaże, czysta woda i wspaniały, morski mikroklimat.

Znakomite tereny spacerowe, liczne trasy rowerowe, to idealne miejsce do aktywnego spędzania czasu.